Disse Betingelser er gyldige fra 1. januar 2020 og erstatter alle tidligere versioner. 

 

Om Portlr

Portlr (PORTLR / os / vi) har til hensigt at hjælpe virksomheder med at holde styr på deres aftaler, timeregistreringer, fakturering m.m.. 

Vi udbyder et online system (applikationen), via portlr.dk som findes i en basis og som en enterprise-version. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser, som brugerne kan tilføje til deres løsning efter aftale med Portlr. 

Ud over applikationen driver vi portlr.dk, hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af applikationen. 

Vores applikation, Website og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder. 

Al brug af vores applikation, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen. 

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne. 

Når du accepterer vores betingelser, accepterer du automatisk vores databehandleraftale  (DPA). 

 

Brug af applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser 

Portlr giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende applikationen. Denne ret gælder udelukkende for kunden og applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til applikationen eller som bruger dit login. 

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Portlr. 

 

Pris og betalingsbetingelser 

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Portlr kan justere priserne, således at Portlr stilles uændret. Portlr har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail og/eller ved opslag på vores website. 

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned. 

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver kunden automatisk Portlr lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort eller ved at fremsende faktura direkte til kunden. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. 

Ved trækning på kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til kundens e-mail. 

Efter 30 dages prøveperiode er overstået, vil platformen automatisk blive sat i bero, medmindre andet er aftalt skriftligt med kunden. Herefter vil kunden ikke være i stand til at logge ind på platformen. Data vil dog blive gemt

 

Aftalens varighed 

Disse betingelser gælder så længe kunden har en konto, der giver adgang til applikationen eller i øvrigt benytter sig af applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte Portlr support. 

 

Ingen refundering eller fortrydelsesret 

Applikationen og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret. 

 

Opsigelse og overdragelse 

Alle abonnementsændringer skal ske via mail til mail@portlr.dk. 

Portlr kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved kundens væsentlige overtrædelse af disse betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved kundens insolvens. 

Portlr har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Portlr har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Portlr, kan findes her: portlr.dk/underleverandoerer

 

Kundens data 

De informationer du indtaster i applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det, er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, kundens konkurs eller lignende. Portlr kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. 

Data i applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner. Naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.  

Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig. 

 

Kundens adgang til egne data 

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et enterprise-abonnement udløber eller opsiges, vil al data på platformen være utilgængelig for kundenDet medfører, at kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af enterprise-versionen. Først efter 6 måneder til kundens data blive slettet. Hvis Portlr ønsker at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ikke har betalt for adgang til applikationen eller ved kundens væsentlige overtrædelse af disse betingelser. 

 

Opdateringer og driftsstabilitet 

Portlr forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til applikationen og vores websites mens opdateringer foretages. Portlr tilstræber højest mulig driftsstabilitet for applikationen, men garanterer ikke for denne.

 

E-mail udsendelse 

Portlr har ret til at sende e-mails ud til kunden, når der kommer opdateringer til applikationen. Vi har derudover ret til at sende mails ud til kunder, der tilmelder sig Portlr via websitet. Disse kan til enhver til opsiges med øjeblikkelig varsel via linket i en mail.

 

Kundens brug af Portlr 

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål. 

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af applikationen foregår helt på eget ansvar. Portlr kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til applikationen.

Portlr fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Portlr’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Portlr hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af applikationen.

Information på vores website, i vores applikation eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal ikke betragtes som en form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af Portlr Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan. Hjælpen du kan få i Portlr Support er til enhver tid vejledende. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra Portlr Support foregår helt på eget ansvar og Portlr kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

 

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder 

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Portlr ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til applikationen og alt materiale på websites og i applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. 

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til applikationen eller andet materiale på websitet eller applikationen til Kunden. 

Kunden giver Portlr og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle applikationen og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret. 

 

Datasikkerhed 

Selve vores behandling af personoplysninger, som kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i applikationen er reguleret i Databehandleraftalen imellem Portlr og kunden. Ansvaret for behandlingen af kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser. 

Portlrs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik. 

Portlrs kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af applikationen og/eller vores websites efter en ændring af betingelserne, betragtes som kundens accept af de ændrede betingelser. 

Tvister 

Opstår der uenighed mellem kunden og Portlr skal uenigheden afgøres efter dansk ret med byretten i København som første instans.